Regulamin konkursu plastycznego – Nasza świątynia w oczach parafian.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Nasza świątynie w oczach parafian” (dalej:
  „Konkurs)”.
 2. Organizatorem Konkursu jest parafia pw. św. Feliksa z Kantalicjo (dalej: „Organizator”).
 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest parafia pw. św. Feliksa z Kantalicjo (dalej:
  „Fundator”)
 4. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) obowiązuje wszystkich Uczestników Konkursu.
 5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 6. Celem Konkursu jest promowanie wizerunku parafii jako miejsca wspólnoty, naszego
  wspólnego dobra, o które dbamy wszyscy, gdzie parafianie mogą się gromadzić na modlitwie,
  tworzyć wspólnotę oraz wzrastać w wierze.
  Konkurs ma także na celu docenienie wysiłku zakonu sióstr Felicjanek, parafian, duszpasterzy
  i wszystkich ludzi dobrej woli, którzy przyczynili się do budowy i wykończenia kościoła na
  Marysinie. Prace mogą tematycznie oddać hołd tym ludziom, którzy przez lata, swoim
  wysiłkiem doprowadzili do momentu, w którym stało się możliwe poświęcenie kościoła, którego
  5 rocznicę obchodzimy 18.11.2023.

§ 2. ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs adresowany jest do każdego uczestnika, nie tylko parafian, który dokona zgłoszenia
  konkursowego zgodnie z niniejszym Regulaminem (dalej: „Uczestnik”).
 2. Konkurs przeprowadzany będzie od 05.11.2023 r. do 18.11.2023 r.
 3. Uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na 3 kategorie wiekowe:
  a) dzieci do lat 12
  b) młodzież od lat 13 do lat 17
  c) dorośli od lat 18 bez limitu wieku
 4. Zadaniem Uczestników Konkursu jest przygotowanie prac plastycznych w dowolnej
  formie, które przedstawią współczesny bądź historyczny wygląd kościoła parafialnego lub
  wydarzeń związanych z jego budową, trudnym okresem II Wojny Światowej lub osobami
  związanymi wtedy i dziś z parafią.
  Techniki plastyczne dowolne: obraz, plakat, karykatura, komiks, szkic, etc.
 5. Zgłoszenie do udziału w Konkursie następuję poprzez doręczenie do Organizatora
  (do Kancelarii bądź zakrystii) pracy wraz z informacją o wieku uczestnika, imieniem i
  nazwiskiem oraz numerem telefonu kontaktowego (w przypadku uczestnika
  niepełnoletniego nr kontaktowy do opiekuna prawnego).
 6. Prace do Konkursu mogą być przesyłane/przekazywane od 06.11.2023 do 18.11.2023
  włącznie. Wszystkie prace zostaną wystawione publicznie na terenie parafii. Natomiast
  prace nagrodzone oraz wyróżniane na stronie internetowej parafii i profilu Facebook.

§ 3. WYGRANE

 1. Komisja Konkursowa w składzie: przedstawicieli wspólnot parafialnych oraz katechetów
  dokona wyboru najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej oraz ogłosi wyniki Konkursu w
  dniu 03.12.2022.
 2. W każdej kategorii wiekowej Komisja Konkursowa wyłoni jednego laureata oraz przyzna
  dwa wyróżnienia, którzy otrzymają nagrody konkursowe.
 3. Nagrodę konkursową może otrzymać wyłącznie Uczestnik, który spełnia warunki
  Regulaminu.
 4. Za dostarczenie nagrody Wygranemu odpowiedzialny jest Organizator.
 5. Nagroda zostanie przekazana w terminie ustalonym przez Organizatora.

§ 4. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 2. Zgromadzone dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”) oraz polskimi
  przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów
  Organizatora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO) jakimi są:
  a) przeprowadzenie i rozstrzygnięcie Konkursu organizowanego w celu promowania wizerunku
  parafii.
  b) umieszczenia Fotografii wszystkich zgłoszonych prac konkursowych na stronie parafii
  https://www.parafiaswfeliks.pl/ oraz na koncie parafialnym na facebook:
  https://www.facebook.com/search/top?q=parafia%20marysin
  § 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie parafii:
  https://www.parafiaswfeliks.pl/
 5. Wyłączną podstawę przeprowadzenia Konkursu stanowi Regulamin, który jednocześnie jest
  jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 6. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego
  Regulaminu.